Algemene Voorwaarden WPQS

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de wijze waarop deze kenbaar worden gemaakt.

1.2 WPQS: WPQS is een handelsnaam van NtJstWrds, gevestigd te Soest, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel nummer: 32100409.

1.3 Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke- of rechtspersoon.

1.4 Registratie: het volledig invullen van het op de website aanwezige formulier waardoor het mogelijk wordt van de diensten van WPQS gebruik te maken.

1.5 Website: de website op het domein wpqs.nl en alle overige sites die onder de naam van WPQS of NtJstWrds geregistreerd staan;

1.6 wpqs-website: een door WPQS gebouwde, aangepaste en/of geleverde website;

1.7 Klant: de gebruiker met wie WPQS een overeenkomst heeft gesloten en/of ten behoeve van wie de rechtshandeling is/wordt verricht, op grond waarvan diensten aan deze partij worden geleverd.

1.8 Diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen WPQS en de klant. In de dagelijkse praktijk zijn deze diensten met name (maar niet uitsluitend) het aanbieden van hosting en het onderhouden, repareren, bouwen en publiceren van een wpqs-website, gebruikmakend van WordPress als CMS.

1.9 SIDN: De Stichting Internet Domeinnaam Registratie.

1.10 Verhuiscode: de door de SIDN verstrekte code waarmee een domeinnaam elders geregistreerd, geregistreerd kan worden via WPQS;

1.11 Klant-identificering: het met behulp van content een wpqs-website zodanig aanpassen dat die de identiteit van de klant uitdraagt en weerspiegelt in woord en beeld;

1.12 Content; teksten, beeldmateriaal, logo, videobestanden en elk ander digitaal materiaal, gebruikt voor maar niet beperkt tot klant-identificering van de wpqs-website en materiaal om de website van inhoud te voorzien;

1.13 Transitievergoeding: vergoeding die de klant verschuldigd is als de wpqs-website uit het systeem van WPQS wordt gehaald om op een andere server of lokaal te kunnen functioneren

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan, betreffende levering door WPQS van diensten aan of ten behoeve van klant.

2.2 De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op diensten waarbij WPQS geheel of ten dele diensten van derden heeft betrokken en, al dan niet bewerkt, aan klant doorlevert, alsmede op diensten die ter uitvoering van de aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in opdracht van WPQS door een derde aan klant worden geleverd.

2.3 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk door WPQS en klant zijn overeengekomen.

2.4 WPQS wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop of verkoop)voorwaarden van klant van de hand.

2.5 Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. WPQS en klant zullen alsdan met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

2.6 WPQS is te allen tijde bevoegd tot wijziging van deze voorwaarden. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. Indien klant een wijziging in deze voorwaarden niet accepteert, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is. In dit geval vindt geen (gedeeltelijke) restitutie van het reeds betaalde plaats.

Artikel 3 Overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van WPQS zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

3.2 Alle prijsopgaven door of vanwege WPQS gedaan zijn vrijblijvend, tenzij door WPQS schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.

3.3 Alle overeenkomsten tussen WPQS en klant worden uitsluitend in het Nederlands opgesteld.

3.4 Een overeenkomst komt tot stand doordat een gebruiker het door WPQS op de website geplaatste bestelformulier invult.

3.5 Het ontbindingsrecht van artikel 7:46d BW is niet van toepassing op diensten, waaronder de hosting en de creatie van een WordPress website aangezien de specificaties door klant worden aangeleverd.

3.6 Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk geschieden.

3.7 Opgegeven termijnen voor de levering door WPQS van diensten dienen slechts als richtlijn en zijn dus nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 wpqs-website

4.1 WPQS heeft een leveringsverplichting met betrekking tot het aan de klant beschikbaar stellen van een WordPress website;

4.2 de klant voorziet WPQS van content voor de klant-identificatie van de wpqs-website. WPQS heeft met betrekking tot de daadwerkelijke productie van de content een inspanningsverplichting die zich beperkt tot het adviseren en ondersteunen van de klant;

4.3 WPQS maakt bij de creatie van een wpqs-website gebruik van door derden ontwikkelde software, waaronder maar niet beperkt tot WordPress, WordPress plugins en Elementor;

4.4 Indien door derden ontwikkelde software voor de goede werking afhankelijk is van een licentie, heeft WPQS een instandhoudingsverplichting van deze licentie voor de duur van de overeenkomst met de klant. Eventuele licentiekosten worden door WPQS niet separaat in rekening gebracht;

4.5 WPQS heeft het recht van softwareleverancier te wijzigen;

4.6 indien de klant de overeenkomst opzegt en de wpqs-website op een ander platform dan door WPQS wordt ondersteund overeenkomstig Artikel 13, is de klant verantwoordelijk voor de continuïteit van de licenties van de door WPQS gebruikte, gelicenceerde software;

4.7 WPQS garandeert de functionaliteit van de door haar opgeleverde wpqs-website zolang fouten of storingen niet veroorzaakt worden door software van derden, waarop WPQS geen invloed heeft, met name, maar niet beperkt tot, WordPress, WordPress plugins en Elementor;

4.8 WPQS is niet aansprakelijk voor de gevolgen, direct of indirect, materieel of anderszins, veroorzaakt door discontinuering of structureel in gebreke blijven van software ontwikkeld door derden, met name, maar niet beperkt tot, WordPress, WordPress plugins en Elementor;

4.9 Indien sprake is van discontinuering of structureel in gebleken blijven zoals bedoeld in Artikel 4.8 heeft WPQS een inspanningsverplichting de mogelijkheden van alternatieven te onderzoeken met als doel de werking van wpqs-websites op bij voorkeur hetzelfde serviceniveau voort te kunnen zetten;

4.10 het is de klant toegestaan de content en/of functionaliteit van de wpqs-website aan te passen of uit te breiden. WPQS is nadrukkelijk niet aansprakelijk voor de goede werking van door de klant aangebrachte of geïnitieerde uitbreiding of aanpassing noch voor de gevolgen voor de basisfunctionaliteit van de wpqs-website;

4.11 De leveringsverplichting vervalt indien de klant niet of niet op het afgesproken tijdstip materiaal aanlevert waarmee WPQS het afgesproken opleverniveau kan bereiken. Dit materiaal omvat met name (maar niet uitsluitend) gegevens met betrekking de domein van de klant of de verhuizing van de registratie van de domeinnaam die op naam van de klant bij derden staat geregistreerd, het logo van de klant, door de klant aan te leveren teksten en video- en/of beeldmateriaal;

4.12 WPQS is niet verplicht een wpqs-website op te leveren indien de content of de intentie van de beoogde website in strijd is met de toepasselijke wettelijke bepalingen, hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk is, de net-etiquette of de richtlijnen van de Reclame Code Commissie waaronder (maar niet beperkt tot) handelt in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden, strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal bevat, waaronder kinderpornografie, racistisch materiaal, discriminerende uitingen en/of seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;

4.13 WPQS is in de gevallen beschreven in Artikel 4.12 gerechtigd de website van klant zonder voorafgaande waarschuwing en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang volledig voor alle gebruik en verkeer te blokkeren of van de server te verwijderen, zonder dat klant enig recht op schadevergoeding kan doen gelden en met de gehoudenheid aan WPQS alle schade ten gevolge van de overtreding door WPQS of door derden geleden te vergoeden.

4.14 WPQS is niet aansprakelijk voor schade, materieel, financieel of anderszins, veroorzaakt door het door de klant aangeleverde materiaal of door de klant verstrekte gegevens.

4.15 Een wpqs-website is bij oplevering voorzien van een gepersonaliseerde doch generieke privacy-policy. WPQS benadrukt dat deze generiek is, niet specifiek is afgestemd op de behoefte en kenmerken van de klant en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de privacy policy noch voor eventuele gevolgen die hiaten of onvolkomenheden tot gevolg hebben.

WPQS adviseert de klant contact op te nemen met een specialist op het gebied van online privacy, GPDR en overige wet- en regelgeving op dit gebied om de geleverde privacy policy te laten doorlichten en eventueel te laten aanpassen of aanvullen zodat deze aansluit op de activiteiten van de klant.

4.16 Een wpqs-website is bij oplevering voorzien van software waarmee de bezoeker wordt geïnformeerd over het gebruik van cookies en andere middelen die betrekking hebben op de privacy en het verzamelen van gegevens van de gebruiker. Het is de verantwoordelijkheid van de klant te zorgen dat deze maatregelen worden aangepast aan geldende en veranderende wetgeving;

4.17 het is de klant toegestaan de website aan te passen aan individuele eisen of wensen. Zowel wat betreft de content als wat betreft de functionaliteit.

4.18 het is de klant niet toegestaan zijn wpqs-website te verkopen, te verhuren of het gebruik en/of eigenaarschap anderszins over te dragen aan derden, tenzij de klant de overeenkomst met WPQS heeft opgezegd zoals omschreven in XX.XX

Artikel 5 Domein registratie

5.1 Op aanvraag en gebruik van een domeinnaam en/of IP-adressen zijn van toepassing de dan geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder doch niet uitsluitend de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de verlening van domeinnaam en/of IP-adressen. WPQS vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag wordt gehonoreerd;

5.2 Domeinnamen worden geregistreerd op naam van de klant en de klant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De klant vrijwaart WPQS tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam. Dit is ook van toepassing op anoniem geregistreerde domeinnamen;

5.3 Indien de klant de domeinnaam anoniem geregistreerd heeft bij WPQS, heeft WPQS te allen tijde het recht om de persoonsgegevens van de daadwerkelijke houder af te geven aan derden;

54 Bij een anonieme domeinregistratie blijft de klant verantwoordelijk voor de domeinnaam. Eventuele gemaakte kosten zullen verhaalt worden op klant;

5.5 Het is niet toegestaan om een domeinnaam anoniem te registreren welke gedeponeerd is als merk of ingeschreven bij KvK;

5.6 Indien de domeinnaam, die op naam staat van de klant, wordt gebruikt voor een wpqs-website, dan stelt de klant daartoe op eerste aanvraag de zogeheten verhuiscode aan WPQS ter beschikking of volgt andere aanwijzingen van WPQS of SIDN op die betrekking hebben op de verhuizing van de domeinnaam;

Artikel 6 Website Onderhoud

6.1 WPQS heeft een inspanningsverplichting met betrekking tot de WordPress onderhoudsdiensten overeenkomstig het overeengekomen service niveau. WPQS is niet aansprakelijk indien dit niveau op enig moment niet gerealiseerd wordt, met name maar niet beperkt tot de kwaliteit van de updates van software en server-configuratie.

6.2 WPQS is niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid van de website ten gevolge van (updates van) software van derden, zijnde met name maar niet beperkt tot WordPress, plugins en themes. WPQS is niet gehouden eventuele schade aangericht door software van derden te herstellen.

6.3 WPQS is gerechtigd software (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voor zover dit nodig is voor het benodigd onderhoud of voor verbetering van het systeem of de applicatie, zonder de klant daarvan op de hoogte te stellen.

6.4 WPQS behoudt zich het recht voor om updates van plugins, WordPress-themes of andere software te weigeren. Daarbij inbegrepen, maar niet beperkt tot (betaalde) updates van premium plugins en themes en software met een bekend of te verwachten veiligheidsrisico;

6.5 Het tijdelijk niet beschikbaar zijn of verminderd beschikbaar zijn van de website als gevolg van onderhoudswerkzaamheden geeft klant nimmer recht op enige terugbetaling van (een deel van) een factuur;

Artikel 7 Backups

7.1 WPQS heeft een inspanningsverplichting met betrekking tot het gedisciplineerd, op gezette tijden maken van backups overeenkomstig het overeengekomen service niveau. WPQS is niet aansprakelijk indien dit niveau op enig moment niet gerealiseerd wordt.

7.2 De kwaliteit van de backupbestanden en de mate waarin deze geschikt zijn een website te ‘restoren’ is mede-afhankelijk van server-configuratie en menselijk handelen. Omdat WPQS geen of slechts beperkt invloed op deze zaken heeft, is WPQS nadrukkelijk niet verantwoordelijk voor de mogelijkheid een website te restoren via het door WPQS vervaardigde backupbestand.

7.3 De klant heeft via zijn WordPress dashboard toegang tot minimaal één versie van de bij derden opgeslagen backup-bestanden.

7.4 Het is de klant nadrukkelijk verboden instellingen van het backupsysteem aan te passen zonder nadrukkelijke, schriftelijke opdracht of toestemming van WPQS.

7.5 WPQS selecteert voor het ‘wegschrijven’ van backupbestanden professionele partijen zoals Amazon S3 of DropBox. WPQS heeft geen invloed op het management en werkwijze van deze derden en is derhalve niet verantwoordelijk voor de bereikbaarheid en algemene kwaliteit van deze diensten.

Artikel 8 Website Beveiliging

8.1 WPQS is niet aansprakelijk voor schade, materieel, financieel of anderszins, veroorzaakt door zogeheten ‘hacks’ en andere vormen van computer- en cybercriminaliteit anders dan door ernstige nalatigheid van WPQS;

Artikel 9 Hosting

9.1 WPQS heeft een inspanningsverplichting met betrekking tot de beschikbaarheid van de server en het netwerk, overeenkomstig het overeengekomen service niveau. WPQS is nimmer aansprakelijk indien dit niveau op enig moment niet gerealiseerd wordt;

9.2 WPQS is nimmer aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid ten gevolge overmacht, alsmede van storingen in het internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit, pogingen van derden uitval of onbereikbaarheid van een website te bewerkstelligen, e.d.;

9.3 Het is klant niet toegestaan de diensten en/of de beschikbaar gestelde schijfruimte te gebruiken voor:

a. handelingen en of gedragingen in strijd met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de net-etiquette of de richtlijnen van de Reclame Code Commissie;

b. het verzenden van ongevraagd e-mail en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud (spamming);

c. het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;

d. het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal, waaronder kinderpornografie, racistisch materiaal en discriminerende uitingen;

e. seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;

f. het zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het internet of een intranet, waarbij al dan niet enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (hacken);

g. het verspreiden van computervirussen;

h. enige andere handeling in strijd met de wet, de gedragsregels, alsmede hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk is;

9.4 Het is klant niet toegestaan de ter beschikking gestelde schijfruimte aan derden te verhuren of deze op andere wijze door derden te laten gebruiken.

9.5 WPQS is in de onderstaande gevallen gerechtigd de website van klant zonder voorafgaande waarschuwing en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang volledig voor alle gebruik te blokkeren of van de server te verwijderen, zonder dat klant enig recht op schadevergoeding kan doen gelden en met de gehoudenheid aan WPQS alle schade ten gevolge van de overtreding door WPQS of door derden geleden te vergoeden. Niet verschuldigde abonnementsgelden zullen worden geretourneerd, dan wel verrekend:

a. indien klant het gestelde in de artikelen 9.3 overtreedt of indien er een ernstig vermoeden van overtreding bestaat;

b. indien (een onderdeel) van de site van klant oorzaak is of oorzaak dreigt te worden van het ‘down’ gaan of onbereikbaar worden van een server(s) van WPQS;

c. indien blijkt dat klant valse en/of verkeerde persoons- of bedrijfsgegevens heeft opgegeven;

d. indien blijkt dat klant de overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan.

9.6 WPQS oefent geen invloed uit op de informatie die op de site wordt gezet of die via de servers wordt verspreid en is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen hiervan. Evenmin is WPQS aansprakelijk voor het uitlekken van vertrouwelijke gegevens. Klant is verantwoording voor het gebruik van Creditcard betalingen en acceptatiemechanismen of het gebruik van elektronisch geld via de site of anderszins.

9.7 Klant is zelf verantwoordelijk voor overschrijding van de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer. Zulks geschiedt conform de overeengekomen bepalingen;

9.8 Indien Klant de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer overschrijdt, is WPQS gerechtigd, op basis van nacalculatie, hiervoor een bedrag in rekening te brengen. Het standaard nacalculatie tarief is EUR 0,50 per GB.

9.9 Klant draagt zorg voor een regelmatige back-up van alle bestanden op de server, WPQS draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van gegevens en de daaruit voortvloeiende schade;

9.10 WPQS is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de applicaties (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voor zover dit nodig is voor het benodigd onderhoud of voor verbetering van het systeem of de applicatie;

9.11 Het tijdelijk niet beschikbaar zijn of verminderd beschikbaar zijn van de applicatie geeft klant nimmer recht op enige terugbetaling van (een deel van) een factuur;

9.12 Het is klant uitdrukkelijk niet toegestaan om gebruik te maken van IRC (Internet Relay Chat), noch van enig ander vergelijkbaar programma;

9.13 Het is klant uitdrukkelijk niet toegestaan om een (anonieme) proxy op te zetten;

9.14 MySQL databases is op basis van Fair use policy. Bij extreem gebruik is het mogelijk dat WPQS verplicht het aantal databases en/of opslag te beperken;

Artikel 10 Overige diensten

10.1 WPQS heeft een inspanningsverplichting om alle overige, niet specifiek in dit document benoemde diensten met zorg en naar eer en geweten uit te voeren maar biedt hierover geen garanties.

Artikel 11 Support

11.1 WPQS heeft een inspanningsverplichting bij het ondersteunen van de klant bij het onderhouden, bijwerken en uitbreiden van een wpqs-website. Deze is beperkt tot advies;

11.2 Support wordt aangeboden via de website;

Artikel 12 Buitengebruikstelling

12.1 WPQS heeft het recht geleverde diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien klant ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens WPQS niet nakomt en/of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden en/of op verzoek van het bevoegde gezag. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ondanks de buitengebruikstelling bestaan.

12.2 Tot indienststelling wordt weer overgegaan zo spoedig mogelijk nadat klant zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor indienststelling heeft voldaan en/of indien WPQS toestemming heeft van het bevoegde gezag.

Artikel 13 Prijzen en tarieven

13.1 Alle door WPQS vermelde prijzen en tarieven gelden in euro’s, tenzij vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld.

13.2 Alle door WPQS vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, alsmede exclusief transport- en afleveringskosten of reis- en verblijfskosten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld.

13.3 WPQS is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven aan te passen. De aangekondigde prijswijzigingen gaan twee (2) maanden na de aankondiging daarvan in.

Artikel 14 Betaling

14.1 De betalingsverplichting van klant gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag dat de overeenkomst tot stand komt.

14.2 Klant en WPQS komen overeen gebruik te maken van betaalmethode automatische incasso.

14.3 WPQS zal het verschuldigde bedrag automatisch incasseren van de opgegeven bankrekening. Klant is verantwoordelijk voor de correctheid van de verstrekte bankgegevens, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het rekeningnummer en de tenaamstelling.

14.4 Klant dient de facturen van WPQS te betalen binnen de op de betreffende factuur vermelde betalingstermijn. Indien op een factuur geen betalingstermijn is aangegeven, geldt een betalingstermijn van 14 (veertien) dagen.

14.5 Alle betalingen door klant aan WPQS worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen van klant, ongeacht enige andere aanduiding door klant.

14.6 Enig beroep door klant op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.

14.7 Indien klant enige factuur van WPQS niet binnen de betalingstermijn voldoet, is klant van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie vereist is.

14.8 Indien op de vervaldatum geen betaling is ontvangen, is een Klant die consument is, wettelijke rente verschuldigd over het nog verschuldigde bedrag. Een klant die handelt uit naam van beroep of bedrijf, is 1% rente per maand verschuldigd.

14.9 Indien klant nalatig blijft het verschuldigde bedrag, verhoogd met de verschuldigde rente, overeenkomstig artikel 14.8, te voldoen, is klant aanmaningskosten van € 65 exclusief BTW verschuldigd.

14.10 Bij uitblijvende betaling zal WPQS de vordering ter incasso uit handen geven. Klant is in dat geval naast betaling van de hoofdsom, de daarover verschuldigde rente en aanmaningskosten gehouden tot de vergoeding van alle door WPQS geleden schade, alsmede alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 200 inclusief BTW.

14.11 Indien klant van mening is dat een factuur onjuist is, kan klant zijn bezwaren uiterlijk binnen twee weken na de factuurdatum aan WPQS kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal WPQS een onderzoek instellen. Bij niet of niet tijdige ingediende bezwaren wordt het gefactureerde dan wel geïncasseerde bedrag aangemerkt als juist en door klant aanvaard.

Artikel 13 Beëindiging van de overeenkomst

13.1 Klant dient de overeenkomst schriftelijk op te zeggen. WPQS zal van iedere opzegging een bevestiging per e-mail sturen.

13.2 Iedere partij is gerechtigd om de overeenkomst te beëindigen door buitengerechtelijke ontbinding indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn herstelt. Ontbinding ontslaat klant niet van enige betalingsverplichting terzake van reeds door WPQS geleverde diensten, tenzij WPQS ter zake deze diensten in verzuim is.

13.3 Klant kan de overeenkomst te allen tijden opzeggen waarna deze op de eerste van de eerstvolgende maand daadwerkelijk wordt beëindigd

13.4 Klant heeft na het ontbinden van de overeenkomst 4 weken de tijd de registratie van zijn domein onder te brengen bij een andere partij. Indien het domein niet binnen 4 weken bij een andere partij is geregistreerd, blijft de registratie via WPQS gehandhaafd. WPQS zal klant de kosten voor registratie separaat in rekening brengen;

13.5 Klant heeft na het ontbinden van de overeenkomst de mogelijkheid de wpqs-website die voor hem is gebouwd en onderhouden over te nemen met als doel deze op een andere server/host dan die van WPQS voort te zetten. De transitievergoeding die WPQS hiervoor in rekening brengt is gerelateerd aan de duur dat de wpqs-website online, gerekend vanaf 1 maand nadat de overeenkomst tot stand kwam.

– minder dan 12 maanden: €550

– tussen de 12 en 24 maanden: €350

– meer dan 24 maanden: €150

13.6 WPQS is gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling en/of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:

1. Klant in staat van faillissement is verklaard;

2. Klant voorlopige of definitieve surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen;

3. Klant het vrije beheer over (een deel van) zijn vermogen heeft verloren;

13.7. WPQS redenen heeft te twijfelen aan de betalingsmogelijkheid van Klant om (tijdig) aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen.

13.8 WPQS is gerechtigd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, dan wel buiten werking te stellen, in de gevallen omschreven in artikel 13.6.

13.9 In geval van ontbinding van de overeenkomstig heeft klant geen recht op enige schadevergoeding.

Artikel 14 Beëindiging van de dienstverlening

14.1 WPQS heeft het recht de dienstverlening te beëindigen;

14.2 WPQS zal de klant minimaal 2 maanden voor het beëindigen van de dienstverlening schriftelijk op de hoogte stellen;

14.3 WPQS draagt zorg voor het in standhouden van de licenties van software, geïnstalleerd in een wpqs-website tot en met minimaal twee maanden na aankondiging van de voorgenomen beëindiging van de dienstverlening;

14.4 WPQS draagt zorg het technisch onderhoud van een wpqs-website op het afgesproken serviceniveau tot en met minimaal twee maanden na aankondiging van de voorgenomen beëindiging van de dienstverlening;

14.5 WPQS garandeert het functioneren van de server(s) waarop wpqs-sites draaien op het afgesproken serviceniveau tot en met minimaal twee maanden na aankondiging van de voorgenomen beëindiging van de dienstverlening;

14.5 Als WPQS de dienstverlening beëindigt, heeft de klant het recht zijn wpqs-website te verhuizen of te laten verhuizen naar een host/server naar keuze. WPQS is niet aansprakelijk voor eventuele kosten, direct of indirect, die dit proces met zich meebrengt noch voor de technische aspecten of gevolgen van het proces.

14.6 Als WPQS de dienstverlening beëindigt, betaalt de klant geen transitievergoeding voor het verhuizen van een wpqs-website zoals omschreven in Artikel 13.5;

14.7 Als WPQS de dienstverlening beëindigt, ontvangt de klant of geeft WPQS toegang tot de verhuiscode waarmee diens domeinnaam elders geregistreerd kan worden;

14.8 Als WPQS de dienstverlening beëindigt, heeft WPQS geen inspanningsverplichting om alternatieven te zoeken voor software die na het beëindigen van de dienstverlening niet meer functioneert volgens het afgesproken serviceniveau.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

15.1 WPQS is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar WPQS weinig of geen invloed op kan uitoefenen. WPQS is derhalve nimmer aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de relatie tussen klant en WPQS of het verbreken ervan, ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende of na de relatie met WPQS.

15.2 Iedere aansprakelijkheid van WPQS voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen iedere vorm van aanvullende schadevergoeding, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade en schade wegens gederfde omzet of winst en/of verminking of verlies van data.

15.3 Klant vrijwaart WPQS voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan klant geleverde diensten van of middels WPQS. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, een boete van de SIDN voor een verhuizing van enige domeinnaam zonder toestemming van de rechthebbende en een schadevergoeding aan een derde van wie het domein onrechtmatig is verhuisd.

15.4 Indien en voor zover WPQS jegens klant in het kader van deze algemene voorwaarden tot schadevergoeding verplicht is komt schade slechts voor vergoeding in aanmerking tot een bedrag van ten hoogste € 350.

15.5 Klant is aansprakelijk voor alle schade die WPQS mocht lijden ten gevolge van een aan klant toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

15.6 Wijzigingen in de gegevens van klant dient klant direct schriftelijk mede te delen aan WPQS. Bij uitblijven hiervan is klant aansprakelijk voor eventuele schade die klant of WPQS daarvan ten gevolge lijdt.

Artikel 16 Geheimhouding

16.1 Zowel WPQS als klant zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

16.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijk uitspraak, WPQS gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, is WPQS niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 17 Persoonsgegevens

17.1 Klant geeft met het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk toestemming de aangeleverde persoonsgegevens te verwerken en/of op te slaan in een database ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.

17.2 Op verzoek van klant zal WPQS de door WPQS verwerkte en te verwerken gegevens schriftelijk of per e-mail openbaren en/of wijzigen.

Artikel 18 Geschillen

18.1 In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien beslist WPQS.

18.2 Alle geschillen tussen WPQS en klant worden beheerst door Nederlands recht.

Vragen of onduidelijkheden?

Mocht u na het lezen van deze voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan aub contact op: [email protected]